Bezpieczny samochód

Ubezpieczenia komunikacyjne

 

-OC pojazdów mechanicznych 

Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim.
Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za posiadacza pojazdu na rzecz poszkodowanego.
Przedmiotem i zakresem ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego jest wypłacenie odszkodowania za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.
Szczegółowo reguluje to Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 poz 1152).

- Ubezpieczenie Auto Casco
Ubezpieczenie autocasco (AC) jest ubezpieczeniem dobrowolnym przeznaczonym dla właścicieli pojazdów mechanicznych. 
Obejmuje ubezpieczenie pojazdu od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty z zakresem ochrony odpowiadającym indywidualnym potrzebom klienta.

- Ubezpieczenie NNW
Ubezpieczenie to obejmuje najbardziej dotkliwe następstwa nieszczęśliwych wypadków samochodowych, takie jak śmierć i niezdolność do pracy.

- Assistance
Przedmiotem ubezpieczenia jest zorganizowanie natychmiastowej pomocy dla kierowcy i pasażerów w przypadku awarii pojazdu lub wypadku drogowego.

- Zielona Karta
Zielona Karta to ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym. Posiadając Zieloną Kartę będziesz chroniony przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych innym użytkownikom dróg podczas wyjazdów zagranicznych.